Αρχείο

5 Δεκεμβρίου 2012

Τροποποιήσεις στο καταστατικό αποφάσισε το Συνέδριο της Δράσης

Στο παρακάτω Δελτίο Τύπου της Δράσης διαβάζουμε τις τροποποιήσεις του καταστατικού του κόμματος, που αποφάσισε το Συνέδριο:
"Η Δράση, στο ανοικτό συνέδριό της που έγινε 1 και 2 Δεκεμβρίου, τροποποίησε το καταστατικό της.
Για προφανείς νομικούς λόγους η απόφαση τροποποίησης λήφθηκε μόνο από τα μέλη...


της «δράσης». Όμως, αποδεικνύοντας ότι το συνέδριό μας ήταν πραγματικά ανοικτό, η διαδικασία ήταν απολύτως δημόσια και δόθηκε ο λόγος σε όλους τους συμμετέχοντες που το επιθυμούσαν, καθώς και η δυνατότητα να κάνουν προτάσεις. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, προτάσεις μη μελών προκρίθηκαν τελικά έναντι των προτάσεων της Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη της «δράσης».
Οι τροποποιήσεις του καταστατικού, οι οποίες αυτονόητα δεν δεσμεύουν κανέναν άλλον εκτός από την ίδια την Δράση, στόχο έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών στην λήψη των αποφάσεων, την διεύρυνση της ίδιας της «δράσης», αλλά και την διευκόλυνση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους συνομιλητές μας και της αντιμετώπισης τεχνικών και νομικών ζητημάτων στην πορεία για την διαμόρφωση ενός νέου, ενιαίου μεταρρυθμιστικού πολιτικού σχήματος.
Έτσι, αποφασίστηκε το επόμενο συνέδριο της «δράσης» να διεξαχθεί όχι με την συμμετοχή όλων των μελών του κόμματος, πράγμα που οδηγούσε στην υποαντιπροσώπευση της περιφέρειας και δημιουργούσε κινδύνους αδιαφάνειας σχηματισμού του εκλογικού σώματος που θα λάβει κρίσιμες αποφάσεις για την συνεργασία, αλλά με συμμετοχή εκλεγμένων συνέδρων από σαφές και συγκεκριμένο εκλογικό σώμα.
Αποφασίστηκε, επίσης, η θεσμοθέτηση τάσεων και ομάδων μέσα στην Δράση. Με τον τρόπο αυτό και οι ήδη συμμετέχοντες στο κόμμα θα μπορούν να διατηρήσουν τα στοιχεία εκείνα που θεωρούν ότι τους διακρίνουν, αλλά κυρίως, δίνεται η δυνατότητα, στο μεταβατικό αυτό διάστημα, ομάδες, κινήσεις και μεμονωμένοι πολίτες να αποκτήσουν θεσμικά κατοχυρωμένη πρόσβαση στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων, διατηρώντας την εσωτερική τους δομή, τις συλλογικότητές τους και την διακριτή ιδεολογική ή άλλη ταυτότητά τους. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της Κ.Ε. με ένδεκα νέα μέλη με πλήρη δικαιώματα, ώστε τέτοιες ομάδες και κινήσεις να συμμετέχουν πλήρως στην λήψη των αποφάσεων στο μεταβατικό αυτό διάστημα. Αυτονόητο είναι ότι η ένταξη στην Δράση με αυτόν τον τρόπο δεν συνιστά προϋπόθεση για τα άλλα κόμματα ή τις ομάδες που συμμετέχουν στον ευρύτερο διάλογο για τον μεταρρυθμιστικό χώρο, αλλά δικαίωμα που θα το ασκήσουν αν το επιθυμούν.
Ψηφίστηκαν διατάξεις οι οποίες, κυρίως με την χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, διευρύνουν την δυνατότητα συμμετοχής των μελών, προωθούν τον διάλογο και εξασφαλίζουν την διαφάνεια σε όλη την λειτουργία του κόμματος. Καθιερώθηκε έτσι η δυνατότητα της ψήφου με αντιπροσώπευση, η επιστολική ψήφος και η ηλεκτρονική ψήφος, τα εσωκομματικά αποφασιστικά ή συμβουλευτικά δημοψηφίσματα, η υποχρέωση ύπαρξης φόρουμ όπου τα μέλη θα συζητούν και θα καταθέτουν προτάσεις, η υποχρεωτική δημοσίευση όλων των αποφάσεων των κομματικών οργάνων και όλων των οικονομικών στοιχείων του κόμματος στο διαδίκτυο και η υποχρέωση της Κ.Ε. να ολοκληρώσει μέσα σε δύο μήνες την τεχνική και οργανωτική υποδομή για την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.
Θεσπίστηκαν ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί διασφάλισης της εσωκομματικής δημοκρατίας και της οικονομική διαφάνειας:
Το συνέδριο θα εκλέγει ελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του κόμματος που δεν θα μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο κομματικό αξίωμα, η οποία θα ελέγχει, αυτεπάγγελτα ή μετά από προσφυγή οποιουδήποτε μέλους, την πιστή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού κατά την λήψη αποφάσεων από τα όργανα του κόμματος, θα αποτελεί την εφορευτική επιτροπή διεξαγωγής όλων των εκλογικών".