Αρχείο

24 Ιουνίου 2014

Για οποιαδήποτε αντιπαράθεση με αριστερούς: Διαβάστε το, κρατήστε το και τρίψτε το στη μούρη τους

Περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ: Το προδοτικό σύμφωνον του Πετριτσίου

Προκήρυξις τής εφημερίδος "Δημοκρατία",δημοσιευθείσα είς το ύπ'άριθμόν 25 φύλλον της 7/10/1944 εις Θεσσαλονίκη.

"Αδέλφια, ή ωρα της εκπληρώσεως του σκοπού μας είναι κοντά. Η συμφωνία του Πετριτσίου που υπογράφηκε από τον σύντροφο μας Γιάννη Ιωαννίδη του ΚΚΕ καί το σύντροφο μας Ντοΰσσαν Δασκάλωφ του ΚΚ της Βουλγαρίας στις 22 Ιουνίου 1943 πρόκειται, νά εφαρμοσθή. Ο προστάτης μας Στάλιν θά έπιδιώκη κατά το σύμ­φωνο αυτό νά περιλάβη όλα τά παιδιά του ώς τον Όλυμπο στίς Αγκάλες τής  Σλαυϊκής μητέρας.

Πολεμήστε τον προδότη Ζέρβα,τά τάγματα 'Ασφαλείας, τούς...

πλουσίους, τούς έμπορους, πολεμήστε όλους γιά νά μη συμμαχήσουν με τούς Γερμανούς εναντίον μας καί  νά μη εμποδίσουν την ένωσι ολων τών προλεταρίων εδώ καί εκείθε από τά σύνορα".

Θεσσαλονίκη    12.9.44
Το σύμφωνο του Πετριτσίου δημοσιευθέν είς παράνομο έντυπον τής οργανώσεως Π.Α.Ο, έχει ούτω:

" Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καί το ΚΚ Βουλγαρίας , ύστερα από την διάλυσιν "τής κομμουνιστικής διεθνούς, . έχοντας υπ όψιν την ως τώρα πολιτική γραμμή ταύτης καί τίς τελευταίες οδηγίες της καί μέ την επιθυμία νά εργασθούν μέ τον σκοπό γιά την ταχύτερη καί αποτελεσματικότερη δράσι τους μέ τελικό σκοπό την έγκαθίδρυσι στη Βαλκανική "Ενωσι Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών καί νά λύσουν γιά πάντα τίς διαφορές ανάμεσα στους λαούς τής Βαλκανικής,αποφασίζουν μέ τούς αντιπροσώπους τους πού υπογράφουν τό σύμφωνο αύτό:

α) Του συντρόφου Γιάννη-'Ιωαννίδη εκ μέρους του ΚΚΕ καί

β) του συντρόφου Ντούσαν Δασκάλωφ από μέρους του ΚΚΒ,τά έζής:

1)Τελικός σκοπός καί τών δύο κομμάτων καθορίζεται ή εγκαθίδρυσις είς τήν Βαλκανικήν "'Ένωσις Σ.Σ.Δημοκρατιών"πού ' θά περιλαμβάνη τήν Ελλάδα, τήν Μακεδονία τήν Βουλγαρία καί τήν Σερβία.

2)Το Κ.Κ.Ε καί τδ Κ.Κ.Β είναι ελεύθερα νά κανονίσουν την τακτικήν τής δράσεως τους γιά νά φθάσουν στον τελικό σκοπό ό­πως αυτά νομίζουν καλύτερα.

3)Γιά τήν ασφάλεια τών συνόρων από βορρά καί τά δύο κόμμα τα θά εργασθούν ωστε τά σύνορα τής Βουλγαρίας καί τής Σερβίας νά πιάνουν τον Δούναβι ποταμό μέ τέλος τά βόρεια του Φιοϋμε στήν   Αδριατική.

4) Στή Βουλγαρία θά δοθή διέξοδος εδαφική από τό Αιγαίο.

5) Η Ισταμπούλ και τά στενά τών Δαλδανελίων θά άποτελέσουν ανεζάρτητον καί αυτόνομο Δημοκρατίαν υπό τον έλεγχον τής ΕΣΣΔ Ρωσίας.

Ή Μακεδονία,Ελληνική,Βουλγαρική,και Σερβική,δηλαδή ή χώρα πού περιλαμβάνεται μέσα στο ποτάμι Νέστο, το ορός Ροδόπη, το Όρος Ρίλος,το Όρος  Όσνίκωφ-Σάρ (Σκάρδος) άπό τάς  Άλβανικάς  Αλπεις καί τήν Πίνδο,άπό δυσμάς,το Όρος 'Όλυμπος καί το Αιγαϊο, άπό Νότο μέ τήν νήσο Θάσο θά αποτελέσουν ανεξάρτητο αυτόνομο Σοβιετική Δημοκρατία μέσα στήν ΕΣΣΔ της Βαλκανικής·

Επίσημος γλώσσα θά είναι ή Ελληνική καί Βουλγαρική· Το σύμφωνο αυτό διατυπώθηκε  Ελληνικά καί Βουλγαρικά.

Πετρίτσι    12.4.1943
Για το ΚΚΕ     Γιάννης  Ιωαννίδης

Γιά το ΚΚΒ     Ντούσαν  Δασκάλωφ

Ή συμφωνία αυτή ανανεώθηκε κατά το πρώτο δεκαήμερο  του 1944 διά της υπογραφής νέου εξωφρενικού συμφώνου μεταξύ Κάλτσεφ, εκπροσώπου της Βουλγαρίας καί του ΕΑΜ εκπροσωπουμένου διά του  Ανδρέα Τζίμα εις Καρυδιές  Εδέσσης. Το σύμφωνο έχει ούτω:

1.Αι έπαρχίαι Κιλκίς ,Παιωνίας , Αλμωπίας , Εδέσσης , Εορδαίας Φλωρίνης καί Καστοριάς, εκχωρούνται άπό το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ώς ζώνη δράσεως του Σ.Ν.Ο.Φ (απελευθερωτικό μέτωπο Βουλγαρίας).

2. Το  Σ.Ν.Ο.Φ έχει το δικαίωμα νά επεκτείνη την ακτίνα δράσεώς του καί εις άλλες νοτιότερες επαρχίες υστέρα άπό τήν έξασφάλησι πλήρους κυριαρχίας στίς ανωτέρω επαρχίες.

3· Ό Βουλγαρικός στρατός κατοχής της Μακεδονίας παίρνει τήν ύποχρέωσιν νά καταλάβη τά αστικά κέντρα Μακεδονίας υστέρα άπδ τήν άναχώρησι τών Γερμανών καί τήν παράδοσιν τούτων εις τάς αρχάς του ΕΑΜ.

4. Αποφασίζει άπό κοινού ΕΑΜ καί ΣΝΟΦ τήν δημιουργίαν αυ­τονόμου Μακεδόνικου Κράτους Σοβιετικής Ενώσεως, τό όποιον θά ζητήση νά μπή κάτω άπό τήν προστασίαν της Ρωσίας.

Διά τήν ένίσχυσιν ΕΑΜ-ΣΝΟΦ, αναλαμβάνεται ή ύποχρέωσις της πλαισιώσεως  ίδρυθησομένης εις Κάϊμακ-Σαλάν, Διεθνούς μεραρχίας διά Βουλγάρων αξιωματικών καί εφοδιασμού ταύτης διά πυρομαχικών.

Νά φροντίσουν οι Βούλγαροι διά τήν κατασυκοφάντησιν παντός δυναμικού εθνικιστικού στοιχείου παρά ταίς άρχαίς κατοχής ωστε νά μή άναπτυχθή εθνικιστική κίνησις.

Τέλος καθιερώθη κατά τήν σύσκεψιν τούτων ως σημαία της Σοβιετικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, ή Βουλγαρική τοιαύτη μέ άντίθετον φοράν τών χρωμάτων καί μέ αστέρα εις τό κέντρον. Τοιαύτη ήδη υψώθηκε εις τήν  Άρδαίαν άπό τούς "Ελληνας του ΕΑΜ·

Από το εθνικιστικό περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ τεύχος 16, Ιουνίου 1976
koinosparanomastis.blogspot.gr